Vedtekter

I. FORMÅL

Rana historielag har som formål å ta vare på kulturminner og naturhistorie i Rana, berge muntlig tradisjon om liv/arbeid i eldre tid og øke og spre kunnskap om fortida.

Dette formidles gjennom Årbok for Rana og andre bokutgivelser, medlemsmøter, nettside, ekskursjoner, stands og andre informasjonsopplegg. Medlemmer får årboka gratis.

Rana historielag skal gjennom Ivar Ancher Heltzens minnefond gi årlig støtte til kultur- og naturhistorisk arbeid og forskning med lokal tilknytning.

Rana historielag skal samarbeide med Rana museum ved formidling av lokalhistorie.

II. ÅRSMØTET

Årsmøtet kunngjøres minst 4 uker på forhånd, og avholdes hvert år innen 1. april. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være kommet til styret 2 uker før møtedato.

Årsmøtet velger styre, revisorer og valgkomité; fastsetter kontingentsatsene; behandler årsmelding og regnskap. Alle personlige medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

III. VALG

Laget ledes av et styre på 7 medlemmer og tre varamedlemmer. Valgene avgjøres ved alminnelig flertall. Lederen velges ved særskilt valg for ett år om gangen. De øvrige medlemmer og  varamedlemmer sitter i to år. 3 av styrets medlemmer er på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv.

IV. STYRETS OPPGAVER

Styret skal:

  • ha oversikt over lagets virksomhet og økonomi og treffe nødvendige avgjørelser vedrørende den løpende virksomhet.
  • årlig oppnevne redaksjonsnemnd eller redaktør for årboka.
  • fastsette retningslinjer for og administrere Ivar Ancher Heltzens minnefond

Styret kan utnevne personer som har gjort seg særlig fortjent ved arbeid for laget til æresmedlemmer.

V. LOVENDRINGER

Endringer av disse lover kan bare gjøres av årsmøtet etter lovlig innkalling og med minst 2/3 flertall av de medlemmer som er til stede. Endringsforslag behandles av styret på forhånd, og styrets innstilling skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet.

VI. OPPLØSNING

Nedleggelse/oppløsning må vedtas av lovlig innkalt årsmøte med 2/3 flertall. Ved eventuell nedleggelse/oppløsning av laget, skal lagets aktiva tilfalle Rana kommune og benyttes til kulturformål.